» معرفي کانون برگزیدگان
امروز شنبه 26 خرداد 1403
منشور كانون:
پرورش، رشد و تداوم استعداد و شايستگي‌هاي دانشگاهيان، يكي از اهداف جهاددانشگاهي در تأسيس و برگزاري جشنواره‌هاي دانشجويي بوده است. تاكنون جمعيتي چندصدنفره منتخب از برگزيدگان پايان‌نامه‌هاي دانشجويي، پژوهش برتر و كتاب سال دانشجويي در اين مجموعه گرد آمده‌اند. كانون برگزيدگان در تلاش است با هماهنگي و ايجاد هم‌افزايي حاصل از گردهم آوردن توانايي‌ها و شايستگي‌هاي مجموعه، وصول به اهداف عاليه جنبش نرم‌افزاري كشور و توسعه علمي براساس نيازهاي جامعه را تسهيل نمايد. اميد است اين كانون نقش تعيين‌كننده‌اي در برنامه‌ريزي، طراحي، اجرا و مشاوره در پژوهش‌هاي گوناگون براي دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌ها و مراكز تحقيقاتي داشته باشد.
 عرصه‌هاي فعاليت كانون:
ماده 5 اساسنامه كانون موضوع فعاليت آنرا به شرح زير
 برمي شمارد:
1 – برگزاري همايش‌هاي دوره‌اي جهت ايجاد وحدت رويه و تبادل‌نظر در موضوعات مختلف و بعضاً ارايه شده از سوي شوراي مركزي كانون و شوراي نمايندگان.
2 – مشاركت در داوري كتاب‌ها و پايان‌نامه‌هاي رسيده به جشنواره‌هاي سازمان انتشارات جهاددانشگاهي.
3 – مشارکت در اجراي طرح ها و برنامه هاي گوناگون علمي با موضوعات کتاب، پايان نامه و مقاله در مناسبت ها و برنامه ها.
4 – حمايت از آثار تأليفي و ترجمه‌اي اعضاي کانون از طريق چاپ و نشر اين آثار.
5 – ايجاد فضاي مناسب جهت تبادل و همکاري ميان اعضا با تخصص هاي مختلف، جهت شکل گيري توانايي اجراي برنامه هاي علوم ترکيبي.
6 – استقرار راه کارهاي جامع براي رشد و ارتقاي مستمر شايستگي هاي بنيادي برگزيدگان و ديگر پژوهشگران در ابعاد: خلاقيت، انگيزش دروني، استقامت و پشتکار، انعطاف پذيري، تفکر همه جانبه و مانند آنها.
 تبصره: علاوه بر موارد فوق جهت هماهنگي و ايجاد همبستگي ميان اعضاي کانون علمي و فرهنگي برگزيدگان، آن دسته از برنامه هاي کانون که در اساسنامه مشخص نشده است، به پيشنهاد مجمع عمومي، شوراي نمايندگان، يا به تشخيص شوراي مرکزي در شوراي مرکزي کانون طراحي و جهت اجرا به دبيرخانه کانون واگذار خواهد شد.