آدرس واحد: آذربايجان شرقي ـ تبريز ـ جهاددانشگاهي دانشگاه تبريز معاونت فرهنگي جهاددانشگاهي ص . پ 51664
تلفن واحد:
آدرس فروشگاه: فاقد فروشگاه
شماره فروشگاه: 04133321120