» اساسنامه سازمان
امروز شنبه 26 خرداد 1403

 

مقدمه

با عنایت به تجربیات گسترده و سابقه ممتد جهاد دانشگاهی در زمینه چاپ و انتشار کتب علمی و دانشگاهی و براساس بند 2، ماده 3 اساسنامه جهاد دانشگاهی مبنی بر «ایجاد تکشیلات مناسب به منظور تألیف، ترجمه و انتشار کتب، نشریات، نتایج تحقیقات و مقالات علمی، فرهنگی و تولید مواد کمک آموزشی» و در جهت تحقق استراتژی برنامه توسعه جهاد دانشگاهی مبنی بر «ایجاد هماهنگی و تمرکز در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها و عدم تمرکز در اجرای برنامه ها» مطابق این اساسنامه، «سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی» تأسیس می گردد.

 

 

فصل اول- کلیات

 

ماده 1- تعریف:

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی تشکیلاتی است وابسته به جهاد دانشگاهی که مطابق این اساسنامه و به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در امور انتشاراتی جهاد دانشگاهی تشکیل می شود.

 

 

ماده 2- هدف:

هدف از تأسیس سازمان، تمرکز در سیاستگذاری و برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، انجام فعالیت های تولیدی، ترویجی، تبلیغی و کمک آموزشی در خصوص فرهنگ مکتوب با تأکید بر آثار دانشگاهی، انضباط تشکیلاتی و نیز افزایش بهره وری فعالیت های انتشاراتی جهاد دانشگاهی است.

 

 

ماده 3- مرکز سازمان:

مرکز اصلی سازمان در تهران است و با تصویب شورای مرکزی می تواند شعبه هایی در سراسر کشور داشته باشد.

 

 

ماده 4- مدت سازمان:

مدت سازمان از تاریخ تأسیس نامحدود است.

 

 

فصل دوم- وظایف

 

ماده 5- وظایف سازمان عبارتست از:

1- تدوین سیاست ها و الویت های انتشاراتی جهاد دانشگاهی و ارائه به شورای علمی جهاد دانشگاهی جهت تصویب.

2- برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت انتشارات جهاد دانشگاهی مطابق با سیاست های تفصیلی و اولیت های انتشاراتی مصوب شورای علمی.

3- چاپ و انتشار کتب و نشریات علمی، فرهنگی، تخصصی از طریق شعب سازمان.

4- برگزاری نمایشگاه های کتاب و اطلاع رسانی به صورت سراسری، استانی و دانشگاهی.

5- تشکیل گروه های تخصصی به منظور بررسی و اعلام نظر درباره ابعاد علمی و اقتصادی کتب آماده انتشار.

6- ایجاد شبکه پخش و توزیع کتاب به صورت متمرکز با همکاری شعب سازمان .

7- اقدام به هر گونه عملیات مجاز بارزگانی مطابق آیین نامه های مصوب شورای مرکزی.

8- تشکیل صندوق تعاون با مشارکت واحدها.

9- همکاری و مشارکت با سازمان ها و نهادهای انتشاراتی دولتی و غیر دولتی براساس ضوابط.

 

 

ماده 6- ارکان سازمان:

1- مجمع عمومی (معانان فرهنگی واحدها).

2- شورای مرکزی.

3- رئیس ازمان.

4- شعب سازمان.

 

 

ماده 7- مجمع عمومی:

مجمع عمومی متشکل از کلیه معاونان فرهنگی واحدهای دارای مراکز انتشاراتی فعال و اعضای شورای مرکزی می باشد. این مجمع حداقل سالی یکبار تشکیل جلسه خواهد داد.

تبصره: مرجع تشخیص مراکز انتشاراتی فعال رئیس جهاد دانشگاهی است.

 

 

ماده 8- وظایف مجمع عمومی:

1- تعیین خطوط کلی و خط مشی کلان سازمان.

2- انتخاب 5 نفر از معاونان فرهنگی جهت عضویت در شورای مرکزی.

3- انتخاب بازرس و تدوین وظایف آن.

4- استماع گزارش مسئولین اجرایی سازمان و بازرس.

5- ارائه هرگونه پیشنهاد درخصوص اصلاح آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان.

 

 

ماده 9- اعضای شورای مرکزی سازمان:

1- رئیس جهاد دانشگاهی (رئیس شورای مرکزی).

2- نماینده هیأت امناء جهاد دانشگاهی.

3- معاونان فرهنگی (نایب رئیس شورا).

4- رئیس سازمان (دبیر شورا).