آدرس واحد: ونك دانشگاه الزهراء (س) ص پ 19834
تلفن واحد:
آدرس فروشگاه: تهران- بلوار كشاورز - ابتداي 16آذر
شماره فروشگاه: 88603848