آدرس واحد: تهران ـ خيابان حافظ ـ روبروی خیابان سمیه - دانشگاه صنعتي اميركبير- جهاددانشگاهي واحد صنعتي اميركبير
تلفن واحد: 02166465392
آدرس فروشگاه: تهران، خيابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، جنب درب اصلي دانشگاه اميركبير
شماره فروشگاه: 02165542326