آدرس واحد: بيرجند ـ خيابان پاسداران ـ ميدان قدس ـ جنب فروشگاه فرهنگيان معاونت فرهنگي جهاددانشگاهي ص . پ 466
تلفن واحد:
آدرس فروشگاه: بيرجند ، خيابان طالقاني، جنب اداره كل آموزش دانشگاه بيرجند
بيرجند-دانشگاه بيرجند
بيرجند - دانشگاه آزاد بيرجند
شماره فروشگاه: 2225075